Skip to main content

April 2020

Unsave the date

 

Corona en de VVP-activiteiten

Momenteel is het nog onduidelijk hoe lang de maatregelen van kracht zullen blijven. Daarom heeft het bestuur beslist om de Algemene Vergadering met ontmoetingsmoment van 25 april in Schoten af te gelasten.

Voor de Algemene Vergadering zoeken we nog een alternatief binnen de wettelijke mogelijkheden. De effectieve leden zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

 

Resultaten enquête

Zoals U zich ongetwijfeld nog herinnert hebben we in oktober/november 2019 via de nieuwsbrief een enquête georganiseerd, waarbij we met behulp van 10 stellingen[1] bij onze lezers wilden aftoetsen of ze het eens zijn met onze beleidsvisie, en tegelijk ook welke beleids-stellingen daarbij volgens hen prioriteit verdienen.

Om het geheugen op te frissen vindt U hieronder deze stellingen nog eens terug:

 

 

De stellingen konden gescoord worden met een waarderingscijfer van 1 (ongewenst) tot 6 (noodzakelijk) 55 lezers hebben de enquête ingevuld en doorgezonden, waarvoor onze welgemeende dank.

Een eerste analyse van de resultaten gaf  een op het eerste zicht redelijk divers antwoordpatroon te zien, maar nader onderzoek heeft ons in staat gesteld om  onderstaand  een  wat meer coherente samenvatting te kunnen maken.  Deze samenvatting hebben we naar best vermogen aangevuld met de bedenkingen en suggesties van  kritische respondenten (in schuine druk).

We  mogen met zekerheid meedelen dat stelling 4 afgetekend het hoogste aantal voorkeurstemmen (score 6 en 5) in de wacht sleepte, met stellingen 5 en 6 als verdienstelijke tweede, en stellingen 3 en  7 op een zo goed als gedeelde derde plaats. Bovendien haalt stelling 3, in combinatie met de respons op stelling 2, eveneens een erg behoorlijke score. Dit is ook het geval voor stelling 10.

In mensentaal betekent dit  dat U de VVP in eerste instantie het liefste ziet als een kritische partner in het Vlaamse pleegzorglandschap, met bijzondere aandacht voor en opvolging van beleidsgerelateerde thema’s.

In verband hiermee vraagt iemand zich bijkomend af of VVP  (via een vzw/speciaal team) niet meer actief kan tussenkomen om in te gaan tegen beslissingen van pleegzorgdiensten en consulenten.

De verankering in het Vlaamse pleegzorglandschap wordt bovendien nog eens bevestigd in stelling 6, waarin de voorkeur wordt uitgesproken om de VVP structureel te laten samenwerken met Pleegzorg Vlaanderen. Ook een VVP-vertegenwoordiging in de provinciale diensten wordt blijkbaar als belangrijk ervaren, al wordt hierbij ook een kanttekening geplaatst dat het niet steeds even wenselijk is om de reeds sterke, mondige groep pleegzorgers nog bijkomend te gaan versterken op  overleg met doorgaans niet-georganiseerde ouders, pleegjongeren en pleeggasten.

Een andere bedenking betreft de term ‘structureel’, die een kritische  lezer liever vervangen zou zien door ‘actief’, omdat dit begrip meer de onafhankelijkheid van de VVP zou waarborgen.

Met een behoorlijke score voor stelling 7 vindt U blijkbaar dat we best toch ook nog contact houden/ actief samenwerken met onze Franstalige landgenoten/partners in Brussel en Wallonië, zeker wat betreft de federale thema’s (fiscaliteit, ouderschapsverlof,….)

Dgl. samenwerking  blijkt evenwel  niet zo evident voor alle respondenten , die bovendien tegelijkertijd zowel het ontwikkelen van een internationaal netwerk (stelling 8)  als van een eigen studiedienst niet dadelijk als een prioriteit beschouwen.

Het engagement van de VVP ziet U dan graag (verder) concreet als het aanbod van initiatieven in een leuke, ongedwongen sfeer, maar ook met ruimte voor vorming en informatie, al wordt in een opmerking wel gewezen op het belang van een goede afstemming met het bestaande aanbod vanuit de diensten en Pz Vlaanderen . Zichtbaarheid voor het publiek blijkt wel een belangrijk gegeven. Bovendien zetten we best in op waar we van nature  sterk in zijn, en dat is nog altijd ervaringsdeskundigheid.

Met deze resultaten hebben onze respondenten dus een duidelijke keuze gemaakt voor een 5-tal prioriteiten, die volgens hen richtinggevend zouden mogen zijn in het te voeren VVP-beleid in de (nabije) toekomst.

We willen iedereen daarvoor nog eens van harte danken, en willen vastbesloten de door U aangehaalde prioriteiten verder meenemen én beklemtonen in onze werking, hiervan wordt U op de hoogte gehouden in eerste instantie via onze nieuwsbrief, en vanzelfsprekend via de initiatieven die we hopen te blijven kunnen aanbieden.

 Ben

[1] De stellingen zijn gebaseerd op onze visietekst uit 2018 nav 35 jaar VVP. Deze tekst kan geraadpleegd worden op onze website www.pleegouders.be

 

Pleegzorg in Coronatijden

Om de verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen, heeft het Agentschap Opgroeien enkele maatregelen genomen binnen Jeugdhulp.

 

De Coronacrisis raakt iedereen. Maar voor pleeggezinnen, met vaak volle agenda’s, is het extra complex.

We realiseren ons als VVP dat het angstige tijden zijn voor ouders en grootouders die hun (pleeg)kinderen opvoeden. Je behoort als opvoeder immers tot een kwetsbare groep, terwijl je tegelijkertijd de verantwoordelijkheid hebt voor jonge mensen die nog een heel leven voor zich hebben. Naast een angstige tijd, is het waarschijnlijk ook een vermoeiende tijd. Waar kinderen eerst naar de opvang, school en/of werk gingen, zijn ze nu de hele dag thuis. Wij kunnen ons voorstellen dat het een hele belasting is om de kinderen zonder onderbreking om je heen te hebben.

Blijf gezond en hou je aan de richtlijnen

Deze situatie is voor iedereen nieuw en zal van ons allemaal aanpassingen en maatwerk vragen. Hou je aan richtlijnen om gezondheidsrisico’s te vermijden en het virus niet verder te verspreiden. Overleg met hulpverleners, ouders en familie van je pleegkind en andere betrokkenen over wat mogelijk is en laat weten wat jij als pleegouder nodig hebt om goed voor je pleegkind te kunnen zorgen.

 

Wist-je-dat-je

  • Je kan nog steeds lid worden van de VVP door 15 euro te storten op IBAN BE51 7350 3410 2962 van VVP vzw met vermelding ‘lidgeld 2020 + naam en voornaam’. Je hele gezin is meteen lid en je krijgt korting op een aantal activiteiten.
  • Ook giften zijn nog welkom op de Kangoeroerekening van VVP vzw BE81 7470 2416 2424 met vermelding ‘gift 2020 + naam en voornaam+ geboortedatum’. Vanaf 40 euro op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest en betaalt vadertje staat een deel van je bijdrage.

 

Alvast bedankt voor jullie steun.

Hou je gezond.

Hou afstand.

-----------------------------------------------------