Skip to main content

Wanneer de zorg voor een pleeggast een verplichting wordt

Wanneer de zorg voor een pleeggast een verplichting wordt.

Jan neemt reeds 15 jaar de zorg van zijn broer Gijs op zich. Bij het plotse overlijden van hun moeder werd een oplossing gezocht, en gevonden in pleegzorg. Nu Jan 75 Is en de gezondheid zelf achteruitgaat is het pleegzorgen voor zijn broer een serieuze opgave. Toch ploetert hij plichtsbewust verder bij gebrek aan voldoende perspectief op een goede woning of omkadering voor zijn broer. Als Vlaamse overheid hebben we nochtans de middelen om Jan te ontzorgen, we kunnen de zorg haalbaar houden en zorgen dat Gijs een duidelijk perspectief op een plek heeft bij stopzetting van pleegzorg. Dit vereist enkele nodige beleidsaanpassingen.

Pleegzorg voor volwassenen: wat is dat juist?

Volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek die niet alleen kunnen wonen kunnen beroep doen op pleegzorg. Hierdoor hebben ze kans om deel te nemen aan de gewone samenleving, in gezinsverband. Hiermee komt onze overheid tegemoet aan het VN-verdrag voor personen met een handicap dat bepaalt dat personen met een handicap, gelijke kansen op woning en verblijf, los van een georganiseerde leefstructuur. Bovendien bevordert het de participatie en inclusie van personen met een beperking in onze maatschappij. Pleegzorg voor volwassenen is rechtstreeks toegankelijke hulp. Dat wil zeggen dat de pleeggast en zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger zelf contact kan opnemen met de desbetreffende dienst. Pleegzorg voor volwassenen kan bij een netwerkpleeggezin. Dit is, zoals in het voorbeeld waarmee we dit artikel begonnen, familie of vrienden. Een bestandspleeggezin is een gezin dat de pleeggast op voorhand niet kent. Zij kiezen bewust voor het opvangen van een volwassene met een beperking of psychiatrische problematiek. Pleegzorg voor volwassenen wordt zoals pleegzorg voor kinderen geregeld door het agentschap Opgroeien. Willen ze echter beroep doen op hulpverlening buiten de pleegzorg zoals bijvoorbeeld dagbesteding of een gedeeld verblijf in een voorziening dan wordt dit geregeld door het Vlaams agentschap voor personen met een handicap (VAPH). Binnen het VAPH heb je ook het onderscheid van rechtstreeks toegankelijke hulp, waar je zelf naar toe kan stappen, of niet rechtstreeks toegankelijke hulp. Voor deze laatste heb je toegang nodig via het VAPH.

Wanneer de zorg te zwaar wordt.

Ook al matcht de pleeggast en zijn pleeggezin van bij het begin. Toch kan het gebeuren dat er in de loop van het traject hinderpalen opduiken die de zorg voor de pleeggast bezwaren. Die hinderpalen kunnen zowel aan veranderingen bij de pleegzorger liggen (problemen met de gezondheid, ouder worden...) als kenmerken van de pleeggast (beperking die na verloop van tijd zwaarder wordt, bijkomende gedragsproblemen...).

Uit het jaarverslag van Pleegzorg Vlaams Brabant – Brussel en de praktijk beschreven door een expertengroep in tijdschrift Agora blijkt dat veel pleegzorgers wanner de zorg zwaarder wordt toch blijven voortdoen. Ze ervaren het als een verplichting bij gebrek aan alternatieven of duidelijk perspectief voor de pleeggast.  Ten eerste zijn er lange wachtlijsten voor andere vormen van woonvoorzieningen. Ten tweede zijn de kleinschalige alternatieven, gelijkaardig aan pleegzorg, beperkt. Het is de taak van de overheid om dit perspectief duidelijker te maken en de alternatieven te voorzien. De overheid kan hiervoor handvatten binnen het pleegzorgdecreet en binnen de organisatie van de agentschappen ontwikkelen.

De combinatie van hulpverleningsvormen wanneer de zorg te zwaar wordt.

Ideaal is dat er tijdens het pleegzorgtraject voldoende aandacht is voor de begeleiding van de specifieke problematiek van een persoon met beperking of een psychiatrische problematiek. Zodat het niet voorkomt dat een pleegzorgsituatie plots moet stoppen. Hier knelt soms nog het schoentje. Ten eerste merken we dat er lange wachtlijsten zijn In de hulpverlening, ook in de rechtstreeks toegankelijke hulp. Vaak wordt de nood aan hulpverlening ook niet als acuut bekeken, omdat de pleeggast al in een pleeggezin zit. Daarnaast is er voor de combinatie met niet –rechtstreeks toegankelijke hulp een grote drempel. Hiervoor moet de cliënt bij een ander agentschap terecht, aantonen dat zijn noden en behoeften de rechtstreeks toegankelijke zorg overschrijdt en een ondersteuningsplan opmaken. Hij moe dan bovendien een persoonsvolgend budget aanvragen waarmee hij zorg kan aankopen.  Dit kan vlotter, met als doel de drempel te verlagen en veel vroeger in het traject de zorg van de pleegzorgers te ontlasten.

Hoe?

Door van bij de opmaak van het handelingsplan een samenwerking tussen VAPH en agentschap Opgroeien te bewerkstelligen. Het handelingsplan is een dynamisch instrument waar om het half jaar wordt geëvalueerd en toekomstige stappen bepaald. Men bekijkt dit ook in functie van de draaglast van de pleegzorger. Als dus blijkt dat er bijkomende zorg nodig is, kan dit handelingsplan als bewijs dienen. Er hoef dan geen bijkomend ondersteuningsplan opgemaakt worden, dit kan ook rechtstreeks tussen de twee agentschappen, via de pleegzorgbegeleider, geregeld worden. Een goede afstemming tussen de agentschappen is evenzeer belangrijk.  Op deze manier zet men in op respijtzorg. Dit is een term uit de mantelzorg, die voor pleegzorgers ook opgaat. Even rust aan de pleegzorgers geven door bijkomende of tijdelijk vervangende hulpverlening te installeren.  Komen we even terug op het voorbeeld van Jan, een oplossing voor hem zou bijvoorbeeld al zijn gedeelde zorg voor zijn broer Louis met een residentiële woonvorm, voor een paar dagen. Jan ontzorgen en de twee agentschappen die die rechtstreeks regelen zou een meerwaarde zijn. Jan zal hierdoor sneller de juiste oplossing hebben. Hiermee flexibel omgaan moet kunnen, maar dan moeten de drempels dus iets lager. Bij rechtstreeks toegankelijke hulp is het belangrijk dat hulpverleners kennis hebben van pleegzorg en niet denken dat daarom de zorg niet meer acuut is. Daarom is een goede kennis van pleegzorg binnen het VAPH en de rechtstreeks toegankelijke hulp nodig.  We moeten er wel voor oppassen dat we de pleeggast niet te veel gaan omringen met hulpverlening, waardoor de stabiele omgeving toch verdwijnt.

Het einde van pleegzorg bij een pleeggast.

Ondanks alle omkadering en ondersteuning kan het toch zijn dat de pleegplaatsing wordt stopgezet. Doordat de pleegzorgers wegens hun ouderdom de zorg niet meer aankunnen bijvoorbeeld. Hierbij is het dus voor pleegzorger en pleeggast dat er een duidelijk zicht is op een veilige en stabiele plek voor de pleeggast. Momenteel ontbreekt het daaraan. Ook daar zal de overheid een tandje moeten bijsteken. Op lange termijn pleiten we voor meer kleinschalige woonvormen, die een volwaardig alternatief bieden voor pleegzorg. Zo kunnen pleeggasten zoveel mogelijk hun plek in de gewone samenleving nog behouden. Op korter termijn zou de wetgeving meer handvatten kunnen bieden voor de passende nazorg en de nodige zorgcontinuiteit. Momenteel schrijft de decreetgever hier geen duidelijke richtlijnen voor, en is het initiatief vrij. Onzes inziens is het beter om bij pleeggasten de verplichting op te leggen, dat vanaf men denkt of voelt dat een mogelijk eind een optie is. Er een plan wordt gemaakt om de afbouw van pleegzorg stelselmatig te laten verlopen. Bijvoorbeeld eerst te combineren met gedeelde zorg, of in kaart te brengen welke andere hulpbronnen er zijn als pleegzorg wegvalt, een aanspreekpunt binnen VAPH die de overgang opvolgt. Concreet zou het over een ondersteuningsplan gaan als het einde van pleegzorg in zicht is.  De verplichting mag natuurlijk niet als een keurslijf rondom de pleegzorgdienst gaan zitten. Het moet gezien worden als een leidraad die kan helpen bij het einde van de pleegzorg. Onzes inziens is het sterker wanneer het besluit een kader voorzie, als zijn we er ons van bewust dat het niet te beperkend mag zijn.

Tot besluit wille we meegeven dat overheid nog actiever kan ondersteunen wanneer de zorg voor een pleeggast te zwaar wordt. We moeten er namelijk alles aan doen om pleegzorgers te ondersteunen zodat ze niet over hun draagkracht gaan. We mogen het taboe niet uit de weg gaan dat de zorg soms te veel kan worden. In tegendeel dan moeten zorgprofessionals goede handvaten hebben om die effectieve ondersteuning te bieden. Hiervoor is het ten eerste vereist dat de agentschappen goed afstemmen, dat er meer rechtstreeks contact is dan dat de pleegzorger dat moet doen. Ten tweede moeten enkele procedures voor de combinatie van hulpverlening vergemakkelijkt worden, ten derde moet het einde van pleegzorg meer omkaderd worden, nu wordt dit te vrij gelaten in het besluit. Tot slot moeten er ook meer kleinschalige woonvormen opgezet worden als alternatief voor pleegzorg in een gezin.

 

Karen Maes

2023, paper voor het seminarie ‘bijzonder sociaal recht’, Master in de Rechten KULeuven

Weekend Bielebale Brasschaat 2021

MET DE VVP OP WEEKEND

“BIELEBALE”, BRASSCHAAT

11-14 november 2021

17/10/2021 - het weekend is volzet, de inschrijvingen zijn afgesloten

 

Jeugdverblijfcentrum Bielebale is mooi en rustig gelegen in het park van Brasschaat.

Het eigentijdse kamphuis staat midden in het groen en beschikt over moderne accommodaties, Bielebale werd trouwens pas in september 2015 officieel geopend. Het centrum biedt heel wat mogelijk-heden voor groepen tot 78 personen. Op wandelafstand vind je bv. binnenzwembad Sportoase, een sporthal, een kinder-boerderij, speelweiden, het speelbos, fiets- en wandelpaden en 150ha Peerdsbos. De bruisende stad Antwerpen ligt ook vlakbij, maar er is nog zo veel meer moois te zien en te bele-ven in de nabije omgeving. De VVP reserveerde kamphuizen DE ZON en DE STERREN voor u van donderdag 11 tot en met zondag 14 november 2021.  Je verblijft er in comfortabele kamers van 2 tot 6 personen. Het VVP-keukenteam, onder leiding van Luk & Hilde,  zal je zoals gewoonlijk opnieuw culinair verwennen...

Wij hopen alvast u allemaal massaal te mogen ontmoeten!

Praktisch:

 • Deze editie gaat dus niet door tijdens de laatste weekend van de herfstvakantie zoals gewoonlijk, maar omdat Wapenstilstand dit jaar op een donderdag valt én de meeste scholen en bedrijven de brug maken op vrijdag 12/11/2021, vonden we het leuk om er na een lange onderbreking door COVID-19 een XL-ontmoetingsweekend van te maken.
 • Voor iedereen die zich vrij kan maken van donderdag 11/11/2021 tot en met zondag 14/11/2021 start het weekend met het avondmaal op donderdagavond. Vanaf 17u kunnen we ‘inchecken’. We eindigen op zondag na het middagmaal. Als je toch moet werken op vrijdag (of als de kinderen nog naar school moeten), dan sluit je gewoon aan vanaf vrijdagavond.
 • We doen ons best om een aantrekkelijk programma samen te stellen met misschien/wellicht (😊) een workshop pizza bakken, volksspelen, karaoke, wandelzoektocht, … Er wordt zeker ook een “zwemmoment” voorzien. Liefhebbers brengen aansluitende zwemkledij (geen shorts) mee.
 • Gebruik van een onderlaken en een kussensloop is verplicht, ook bij gebruik van een slaapzak.
 • Lakenpakketten kunnen gehuurd worden aan 6,00 euro per pakket. Gewenste aantallen kunnen jullie doorgeven via het inschrijvingsformulier.

 

BIELEBALE is gelegen aan de Zwembadweg 5 (vroeger Elshoutbaan 19)  te 2930 BRASSCHAAT.BIELEBALE is ook met het openbaar vervoer vlot bereikbaar:

Optie 1:

 • Neem in station Antwerpen Centraal ondergronds tram 3 richting Merksem;
 • Stap af aan de eindhalte om over te stappen op bus 640;
 • Met de bus tot aan halte Brasschaat Kerk;
 • Nog 1 km te voet door het park wandelen tot je bij Bielebale VZW bent.

Optie 2:

 • Neem in Antwerpen Centraal de trein tot in Kapellen (lijn Antwerpen-Essen);
 • In Kapellen neem je bus 780 naar Brasschaat;
 • Stap af aan halte Brasschaat Sportcentrum;
 • 150 m het park in, kom je bij Bielebale VZW.

 

Inschrijven vóór 29 oktober 2021 met het inschrijvingsformulier (klik hier).

Let op: het aantal plaatsen is beperkt. Snel inschrijven is dus de boodschap…

 

We hopen u talrijk te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke VVP-groeten,

Geert en Peter

 

 

Wist-je-dat-je

 • Je kan nog steeds lid worden van de VVP door 15 euro te storten op IBAN BE51 7350 3410 2962 van VVP vzw met vermelding ‘lidgeld 2021 + naam en voornaam’. Je hele gezin is meteen lid en je krijgt korting op een aantal activiteiten.
 • Ook giften zijn nog welkom op de Kangoeroerekening van VVP vzw BE81 7470 2416 2424 met vermelding ‘gift 2021 + naam en voornaam+ geboortedatum’. Vanaf 40 euro op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest en betaalt vadertje staat een deel van je bijdrage.

Lees meer: Weekend Bielebale Brasschaat 2021

Ontmoetingsdag 25 september 2021 in de Nekker te Mechelen

Eindelijk is het zo ver!

De Vlaamse Vereniging Pleegzorg vzw (kortweg VVP vzw) organiseert al meer dan 35 jaar ontmoetingsmomenten voor pleegouders en pleeggezinnen.  We werken samen met de diensten voor pleegzorg, maar zijn onafhankelijk.

Zou je graag andere pleegouders ontmoeten in een gezellige en ongedwongen sfeer? Kom dan gerust eens langs op onze jaarlijkse ontmoetingsdag. Je leert er gelijkgezinden kennen, je komt op verhaal en je (pleeg)kinderen kunnen zich helemaal uitleven in een veilige omgeving.

WANNEER: Zaterdag 25 september 2021 vanaf 09u30.

WAAR: Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum DE NEKKER, Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 MECHELEN

PROGRAMMA:

 • 9u30: onthaal (met koffie, thee en fruitsap en mini-koffiekoeken)
 • 10u30: op de Grote Dialoogdag van Pleegzorg Vlaanderen (oktober 2019) deelden een aantal pleegjongeren hun ervaringen met beleidsmakers en pleegouders. Ze formuleerden hun noden opdat ze ook na het beëindigen van de pleegplaatsing een betere ondersteuning zouden kunnen krijgen. Het werd een boeiende voormiddag …
  • Op vraag dan de VVP willen deze jongeren ook op onze ontmoetingsdag hun getuigenis brengen. Achteraf is er ruimte voorzien voor uitwisseling en vragen.
  • En ondertussen kunnen de kinderen zich buiten vermaken; de VVP vzw zorgt voor opvang. Mocht je (pleeg-)kind of pleeggast specifieke opvangnoden hebben, laat het ons gerust weten.
 • 12u30: picknick. Breng jullie eigen lunchpakket mee, de VVP vzw zorgt voor lekkere soep.
 • Na de picknick is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen bij een koffietje op het mooie buitenterras, of  eventueel tijdens een wandeling in de mooie omgeving.
 • 17u00: aperitief, u aangeboden door VVP vzw
 • 18u00: vrijblijvende inschrijving voor het avondmaal

BIJDRAGE:

Deelname aan de ontmoetingsdag (inclusief ingang tot het provinciaal domein, onthaal, sprekers, kinderopvang, aperitief): 

 • Leden betalen 6,00 euro per persoon, met een max. van 25,00 euro per gezin.
 • Niet-leden betalen 10,00 euro per persoon, met een max. van 40,00 euro per gezin.
 • Kinderen tot 3 jaar nemen gratis deel.

Wie dit wenst, kan zich ter plaatse ook lid maken van onze vereniging; het lidgeld bedraagt 15,00 euro per gezin per jaar.

Iedereen kan zich vrijblijvend inschrijven voor een verzorgde maaltijd ‘s avonds. Er is keuze uit :

 • volwassenen : “Oostends Vispannetje” of “Mechelse Koekoek” (telkens met kroketjes en groentjes) of  “vegetarische pasta”, inclusief één drankje en dessert: 16,00 euro p.p.
 • kinderen tot 12 jaar : “mini-curryworst met frietjes en sausjes” of “kinderspaghetti”, inclusief één drankje en dessert:  8,00 euro p.p.
 • kinderen tot 3 jaar eten gratis mee (mini-curryworst of kinderspaghetti)

Graag inschrijven via de website vóór 19 september 2021 en het corresponderende bedrag overschrijven op het rekeningnummer BE51 7350 3410 2962 met vermelding van uw naam en “Ontmoetingsdag 2021”. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.

We hopen u talrijk te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke VVP-groeten,

Namens het bestuur,

Geert PETILLION en Peter HAESAERT.

OPMERKING : tijdens deze ontmoetingsdag gelden de corona-maatregelen van dat moment.

Wist-je-dat-je

 • Je kan nog steeds lid worden van de VVP door 15 euro te storten op IBAN BE51 7350 3410 2962 van VVP vzw met vermelding ‘lidgeld 2021 + naam en voornaam’. Je hele gezin is meteen lid en je krijgt korting op een aantal activiteiten.
 • Ook giften zijn nog welkom op de Kangoeroerekening van VVP vzw BE81 7470 2416 2424 met vermelding ‘gift 2021 + naam en voornaam+ geboortedatum’. Vanaf 40 euro op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest en betaalt vadertje staat een deel van je bijdrage.

Tot 25 september!

Hou het gezond.

Zomereditie 2021

We sluiten het voorjaar af met deze zomereditie.  Ons vorig nummer dateert inderdaad al van begin april, dus hoog tijd om nog eens wat nieuws te brengen.

Algemene vergadering

Op 24 april vond onze algemene vergadering online plaats. 

ONTMOETING

Begin 2020 beleefden we nog een heel fijn weekend, maar vanaf half maart konden we elkaar alleen nog online ontmoeten. Achter de schermen hebben we wel verder gewerkt: de weekends en ontmoetingsdagen voor volgende jaren werden vastgelegd (agenda) en de statuten werden aangepast aan de nieuwe regelgeving voor VZW’s.

BELEID

We zijn blijven inzetten op beleidsbeïnvloeding. We werkten daarvoor uitgebreid samen met Pleegzorg Vlaanderen.

De VVP werd ook lid van Familieplatform. Deze organisatie behartigt de belangen van familieleden en ondersteunt hulpverleners in hun beleid. Ze stimuleren familie, familieorganisaties, overheden, zorgverstrekkers en zorgorganisaties om  familie een actieve rol te geven tijdens het herstelproces van de cliënt. Dat doen ze op basis van onze praktijkervaring en wetenschappelijke onderbouwde kennis. Het accent ligt op de thuiscontext. 

Vragen of bedenkingen kan je sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Activiteiten

 Noteer zeker in de agenda (uiteraard onder voorbehoud van …):

 • ontmoetingsdag op zaterdag 25 september 2021 in De Nekker te Mechelen
 • weekend Bielebale Brasschaat van donderdag 11 tot zondag 14 november in Bielebale te Brasschaat.

Opgepast: het is dit jaar NIET op het laatste weekend van de herfstvakantie maar een weekje later EN we trekken er 4 dagen op uit!

 In een volgende nieuwsbrief geven we meer praktische info over beide activiteiten.

 

Lang verwacht, eindelijk beslist

Jongeren in de jeugdhulp kunnen (binnenkort) eigen dossier online inzien. In De Standaard van 22 juni 2021 werd dit thema behandeld.

 

Pleegzorg in het juiste daglicht

Eind maart stond het pleegzorglandschap weer even op zijn kop door een juridische uitspraak over een geval van mishandeling in een Iepers pleeggezin. Op 12 april verscheen in Het Nieuwsblad artikel: “Ouders nemen het op voor pleegzorg na verhaal van mishandeling in Ieper: Wij doen alles om kinderen te helpen en dan hoor je dit”, waarin o.a. ons bestuurslid Veerle het opneemt voor pleegzorg.

 

Nog interessante lectuur voor deze zomer?

 • Het Kenniscentrum Pleegzorg heeft als doel pleegzorg te optimaliseren. Dit gebeurt door de kwaliteit en effectiviteit van pleegzorg waar nodig te bevorderen en te ondersteunen. Op regelmatige basis verschijnen er nieuwsbrieven die je kan nalezen via de website van Pleegzorg Vlaanderen  (Nieuwsbrieven | Pleegzorg Vlaanderen). De laatste nieuwsbrieven gingen over “Quality of Life van jongeren in pleegzorg” en “Pleegzorgkompas”.

 

Ook gelezen ..of gehoord?

Tussen alle voetbalgeweld in lazen we op de VRT- NWS : “Meer kinderen en jongeren in de pleegzorg ondanks corona, vooral stijging bij weekendpleegzorg”.

 

Openen van rekeningen voor minderjarige pleegkinderen

 We kregen heel wat reacties binnen op onze oproep naar (positieve of negatieve) ervaringen. Samen met Pleegzorg Vlaanderen willen we ijveren voor een sluitende juridische oplossing voor deze problematiek. Wordt zeker vervolgd maar door corona zijn onze contactmogelijkheden tijdelijk beperkt.

GENIET ALVAST VAN EEN DEUGDDOENDE ZOMERVAKANTIE

 

Februari 2021

DANKJEWEL – MERCI – DANKE

 

Van 27 februari tot 7 maart is het de Week van de Vrijwilliger. Ook pleegzorgers zijn vrijwilligers; vandaar dat we ze extra in de bloemetjes willen zetten!

Namens zovelen: dank voor jullie inzet!

 

DANKJEWEL – MERCI – DANKE (bis)

Ook de VVP werkt uitsluitend met vrijwilligers. En zij doen het met veel liefde en engagement. In 2020 hebben we maar weinig activiteiten kunnen organiseren; maar we houden ons klaar om terug uit de startblokken te schieten en terug samen te komen van zodra de versoepelingen het toelaten.

Dank ook aan de vele leden en milde gevers die ons door de jaren financieel gesteund hebben. We hopen ook in 2021 op jullie bijdrage te kunnen rekenen, door  (opnieuw) lid te worden (€ 15,00 per gezin) of door een gift te storten (fiscaal aftrekbaar vanaf € 40,00).

Meer info op onze website https://www.pleegouders.be/lid-worden

 

GEZOCHT VOOR ONS BESTUUR

Wil je mee jouw schouders onder de werking van onze vereniging zetten?

We zoeken nieuwe kandidaat-bestuursleden. Ook al beperk je graag jouw bijdrage tot een specifiek  item (coördinatie Nieuwsbrief, IT-ondersteuning, deelname aan de werkgroep Beleid, …): je bent zeker welkom!

Geïnteresseerd of verwacht je meer info? Neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Graag jouw kandidatuur indienen vóór zaterdag 27 maart. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de Algemene Vergadering van 24 april.

 

OUDERSCHAPSVERLOF

In onze Kersteditie (december 2020) hadden we het al over de verschillende soorten verlof en de nood aan ouderschapsverlof voor pleegzorgers.

De commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen van de Kamer van volksvertegenwoordigers behandelt momenteel enkele wetsvoorstellen.

Het zal je maar overkomen:

 • jij en je collega verwachten een kindje en al weken zijn jullie plannen aan het maken over de kinderkamer en de kleding. En dan is het zo ver en krijgen jullie in dezelfde week het kindje maar dan volgt ook de grote ontgoocheling: jouw collega kan 15 weken bekomen en wennen aan de nieuwe situatie, terwijl jij het met 6 weken pleegouderverlof moet doen;
 • een jaar later  zijn die baby'tjes van toen opgroeiende peuters, jullie merken allebei dat voltijds werken en opvoeden best wel zwaar is. Samen gaan jullie op zoek naar mogelijkheden om tijdelijk minder te gaan werken. Groot is de teleurstelling als blijkt dat je collega recht heeft op vier maanden ouderschapsverlof die ze bovendien kan spreiden over 1/5 de. Hiervoor krijgt ze een tegemoetkoming van de overheid, behoudt ze haar voltijdse job en kan ze toch  4/5 de gaan werken wat de zorg voor het kindje draagbaar en financieel haalbaar maakt. Jij daarentegen hebt dit recht op tijdelijke onderbreking niet.

De voorbije jaren zijn er wel verschillende tegemoetkomingen goedgekeurd:

 • pleegzorgverlof van zes dagen per jaar per gezin voor gebeurtenissen die te maken hebben met de plaatsing van je pleegkind (vb verschijning voor de jeugdrechter, gesprek met pleegzorgbegeleider).
 • pleegouderverlof bedoeld om pleegouder en kind aan elkaar te laten wennen. Je hebt eenmalig recht op zes weken als het kind voor minstens 6 maanden bij jou blijft wonen (zie hoger).

Het regulier ouderschapsverlof dat bleef dus op zich wachten, terwijl pleegkinderen meestal wel iets meegemaakt hebben en juist extra zorg nodig hebben.

In het verleden werden er al een aantal wetsvoorstellen ingediend, maar ze haalden nooit het staatsblad en stierven dus een stille dood.

Maar … er is hoop!

Met het aantreden van de nieuwe regering gingen Pleegzorg Vlaanderen en de Gezinsbond opnieuw langs bij de Vlaamse parlementsmedewerkers met hun vragen over ouderschapsverlof. En jawel er zijn maar liefst vier wetsvoorstellen die voorliggen ter bespreking.

En dat ze het deze keer menen blijkt uit het feit dat bij het invoeren van het Corona-ouderschapsverlof de pleegzorgers niet vergeten werden, waarvoor dank!

Ook de VVP heeft mee aan die kar getrokken.

Het goede nieuws is dat betrokken organisaties waaronder de VVP mee advies mogen geven tijdens de bespreking van de wetsontwerpen in de commissie. Samen met Pleegzorg Vlaanderen zullen we dat ook doen. Met de VVP zullen we met een werkgroep de wetsvoorstellen  screenen en onze bemerkingen doorgeven aan Pleegzorg Vlaanderen. Samen met hen schrijven we een advies.

En daarvoor kunnen we hulp gebruiken:

 • heb je een verhaal waaruit blijkt hoe belangrijk ouderschapsverlof in jullie situatie was of waarom de afwezigheid ervan het jullie veel moeilijker heeft gemaakt,

OF/EN

 • heb je een mening over wat er zeker wel of niet in het wetsontwerp zou moeten staan,

OF/EN

 • wil je graag mee ontwerpwetteksten nalezen en analyseren,

geef ons dan (dringend) een seintje via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

OPENEN VAN REKENINGEN VOOR MINDER- JARIGE PLEEGKINDEREN

Nog een ander steeds weerkerend probleem is de opening van een rekening (zowel een zichtrekening als een spaarrekening) voor een minderjarig pleegkind. Pleegzorgers zijn hier dikwijls afhankelijk van de eigen creativiteit en de goodwill van de bankier en de juridische gevolgen zijn niet altijd even duidelijk.

Ook hier wil de VVP ijveren om een sluitende juridisch oplossing voor deze specifieke situatie te bekomen, samen met Pleegzorg Vlaanderen.

Hebben jullie (positieve of negatieve) ervaringen met deze problematiek: deel ze met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

AANDACHT – VVP-WEEKENDS – VVP ACTIVITEITEN

We hopen uiteraard ons WE in november WEL te kunnen en MOGEN organiseren.

OPGEPAST : deze gaat uitzonderlijk NIET door tijdens de herfstvakantie maar in het verlengde weekend van 11 november!!

Wellicht zullen we onze ontmoetingsdag, aansluitend op de Algemene Vergadering van 24 april 2021 moet afgelasten en zal de Algemene  Vergadering op een digitale wijze plaatsvinden.

Hopelijk kunnen we wel al een zomeractiviteit organiseren en kijken we al uit naar onze ontmoetingsdag van 25 september in de Nekker te Mechelen.

 

PLEEGZORG EN VERSCHILLENDE ORGANISATIES

Voor pleegouders is het vaak niet evident om tussen de bomen het bos te zien. Er is je eigen pleegzorgdienst, er is Pleegzorg Vlaanderen, er is Agentschap Opgroeien, er is de jeugdrechtbank ...

Graag zetten we enkele zaken voor jullie op een rijtje. Ongetwijfeld zijn we niet volledig maar we proberen wel de meest gehoorde verwarringen of vragen te behandelen. 

Vooraf

Hoe wordt een pleegzorgplaatsing beslist?

Pleegzorgers vangen in hun gezin kinderen of volwassenen op die door een ernstig probleem niet in het eigen gezin of zelfstandig kunnen wonen.

Naargelang de situatie zijn er 3 mogelijkheden:

 • Soms wordt een kind aangemeld in de “toegangspoort voor jeugdhulp” wanneer professionele hulpverleners vaststellen dat een kind in zodanige problemen zit en dat de gewone hulp niet meer voldoende is
 • Ofwel komt het dossier van een kind terecht op de jeugdrechtbank en beslist de jeugdrechter dat pleegzorg de beste optie is (zie verder)
 • In bepaalde gevallen kan de dienst voor pleegzorg rechtstreeks beslissen om tot plaatsing over te gaan (bijvoorbeeld bij ondersteunende of behandelingspleegzorg)

Meer info vind je op https://www.jeugdhulp.be/aanbod/verblijf/pleegzorg.

De Vlaamse Vereniging Pleegzorg (VVP)

Als trouwe lezer van onze nieuwsbrief hoeven we je de VVP niet meer voor te stellen … of toch? Regelmatig krijgen we nog vragen of bedenkingen die eigenlijk bedoeld zijn voor één van de organisaties waarover we hierna meer uitleg geven. Mogen we daar uit afleiden dat het toch nuttig is om onszelf nog eens te situeren binnen het pleegzorglandschap?

De VVP brengt al meer dan 35 jaar pleeg- en gastgezinnen dichter bij elkaar. Elke vrijwilliger met een hart voor pleegzorg is welkom. Via ontmoetingsdagen, weekends of andere initiatieven kunnen pleeggezinnen en -kinderen in contact komen met andere pleeggezinnen en -kinderen en sympathisanten. Algemene noden en vragen komen ook aan bod en worden gebundeld en gesignaleerd aan het beleid. 

Wil je op een informele manier kennis maken met of je kennis vergroten over pleegzorg? Zoek je gelijkgestemden die vanuit de fundamenten van pleegzorg willen wegen op het beleid, dan biedt de VVP je die kans. Meer info vind je hier: https://www.pleegouders.be/.

De Pleegzorgdiensten en het Kenniscentrum Pleegzorg 

Er zijn vijf provinciale pleegzorgdiensten die zorgen voor werving van kandidaat pleegouders en de matching met kandidaat pleegkinderen/gasten.  Eens er een match gevonden is, zorgen ze voor de ondersteuning van de gezinnen van oorsprong, de pleeggezinnen en de pleegkinderen/gasten voor zover het pleegzorg betreft. De ondersteuning is divers: individuele begeleiding, vormingen, jongerenwerking, ouderwerking,  telefoonpermanentie, ... 

De vijf provinciale pleegzorgdiensten zijn aparte organisaties met elk een eigen directie. Er wordt wel samengewerkt bijvoorbeeld rond werving van pleegouders en communicatie ... maar er zijn tegelijk ook eigen accenten. Daarom kan het zijn dat er in de éne provincie meer focus gelegd wordt op vorming en de anderen op praatcafés afhankelijk van de noden die de diensten ervaren binnen hun provincie.

De vijf pleegzorgdiensten hebben in 2014 de vzw “Kenniscentrum pleegzorg - begeleiding bij moeilijkheden in gezinnen” opgericht. De vereniging streeft inhoudelijke kwaliteitsverbetering na in pleegzorg en bij uitbreiding in andere begeleidingen bij moeilijkheden in gezinnen. Concreet bevordert het kenniscentrum de expertise rond pleegzorg door uitwisseling van informatie tussen de vijf pleegzorgdiensten. Ze verzamelen wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis en maken deze toegankelijk. Ze stimuleren en implementeren relevante methodieken in samenwerking en dialoog met pleegzorgers, ouders, pleegkinderen, pleeggasten en professionals in het werkveld.

Meer info vind je hier: https://www.pleegzorgvlaanderen.be/over-pleegzorg/kenniscentrum.

Pleegzorg Vlaanderen

Pleegzorg Vlaanderen tekent in opdracht van de Vlaamse overheid pleegzorg in Vlaanderen verder uit. Dit doet ze door

 • in gesprek te gaan met ouders, pleegouders, pleegjongeren en pleegdiensten. Hiervoor organiseren ze op verschillende tijdstippen dialoogdagen of digilogen. Denoden en bevindingen die uit deze gesprekken naar boven komen vertalen zij in beleidsadviezen voor de overheid.
 • het ontwikkelen van instrumenten om de kwaliteit van de pleegzorg te verbeteren, bijvoorbeeld
  • samenwerken met onderzoekscentra rond een welbepaald thema (vb hoe beleven pleegjongeren pleegzorg)
  • bouwen aan een toegankelijke jongerenwebsite

Daarnaast moeten ze ervoor zorgen dat pleegzorg beter bekend wordt in heel de samenleving. Dit doen ze samen met de Pleegzorgdiensten door onder andere gezamenlijke acties uit te werken zoals de Pleegzorggemeente, Rode duivels, K3, Week van de pleegzorg, … 

Wil je meer weten, klik dan op volgende de link:

https://www.pleegzorgvlaanderen.be/over-pleegzorg/pleegzorg-vlaanderen/over-ons

Agentschap “Opgroeien” - Vlaamse overheid

Pleegzorg is één van de vormen die aangeboden worden binnen de sector van de Jeugdhulp. Het agentschap “Opgroeien” van de Vlaamse overheid is daarvoor verantwoordelijk.

Het agentschap is een fusie van onder andere het vroegere agentschap Jongerenwelzijn en Kind&Gezin.

Via deze dienst van de Vlaamse overheid worden de beslissingen van de Vlaamse regering vertaald in richtlijnen naar de vijf pleegzorgdiensten en Pleegzorg Vlaanderen. Als pleegouder krijg je hier meestal weinig mee te maken.

https://www.jeugdhulp.be/aanbod/verblijf/pleegzorg

In een vorige nieuwsbrief vermeldden we al het bestaan van de JO lijn waar je terecht kan met klachten over pleegzorg waarmee je niet terecht kan bij je pleegzorgdienst.

Meer info: https://www.jeugdhulp.be/over-jeugdhulp/jo-lijn-klachtenlijn.

De jeugdrechtbank

Bij een gedwongen pleegplaatsing bepaalt de jeugdrechter dat een kind in een pleeggezin moet wonen. Pleegzorgsituaties via de jeugdrechtbank zijn beperkt in de tijd. De duur van een plaatsing varieert van 1 tot 3 jaar en kan verlengd worden. Voor jonge kinderen kan een jeugdrechter een plaatsing tot 13 jaar uitspreken.

Elke minderjarige die de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, moet persoonlijk door de jeugdrechter worden gehoord vooraleer er een maatregel wordt uitgesproken. Bij elke verschijning voor de

jeugdrechtbank heeft de minderjarige recht op de bijstand van een advocaat. De uitnodiging voor deze zittingen gebeurt door een deurwaarder die de oproeping op het adres van de pleegzorgers komt afgeven.

Wie via de jeugdrechtbank in pleegzorg terecht komt, heeft ook recht op een vaste consulent gerechtelijke jeugdhulp, naast de vaste pleegzorgbegeleider.